ภายในปี 2564... สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ : (By the Year 2021, the Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and reliable.)

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
คณะกรรมการ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค            นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค พร้อมคณะได้
เข้าประเมิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายประสิทธิ์ ขึ้นภูเขียว เกษตรกรดีเด่น
สาขาบัญชีฟาร์มของจังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านกุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 มกราคม 2556