ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
คณะกรรมการ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค            นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค พร้อมคณะได้
เข้าประเมิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายประสิทธิ์ ขึ้นภูเขียว เกษตรกรดีเด่น
สาขาบัญชีฟาร์มของจังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านกุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 มกราคม 2556