ปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
 
                 ข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี