เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

เรื่อง

ผู้จัดทำเอกสารเผยแพร่

วันที่เผยแพร่

1. แนวทางการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปน้ำนมดิบ     

นางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

2. แนวทางการวางระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์  

นางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

3. แนวทางการยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3      

นางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566