ชุดวิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”
 
 
ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
Episode 1: SDGs and Thailand
 
ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
Episode 2: SDGs and the Decade of Action
 
ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน
Episode 3: SDGs and Youth

 
ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ
Episode 4: SDGs and Business Sector
 
 
ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ
Episode 5: SDGs and LGBTQI+

 
ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร
Episode 6: SDGs and Farmers
 
 
ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง
Episode 7: SDGs and Urban Lifestyle
 
 
ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง
Episode 8: SDGs and Street Food