บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

(ข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2567)

สรุปจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำนวน 31 คน
  •    ข้าราชการ 16 คน (ผอ.1 ,ผชช.1 ,ชพ.4 ,ชก.7 ,ปก.2,ปง.1) 
  •    พนักงานราชการ 7 คน
  •    จ้างเหมาบริการ 8 คน


ข้าราชการ จำนวน 16 คน
 
 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

นางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
 

กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี

นางเมทินี อ่อนมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
 นางสาวสุเนตร จันทรทวีทิพย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางเยาวลักษณ์ ศรีบุญพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาวศรีไพร ผ่องกุศล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาวดวงมณี จอมกระโทก
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้

นางธัญญารัตน์ กมลเพชร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
 
นางสาวณัฏฐกาญจน์ จงสูงเนิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 นางลภัรดา ธันยศิริรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
นางสาวศิร์กาญน์  ผาเพียรธรรม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
 
นางสาววัลลภา  สุรโรจน์ประจักษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  นางวิภา  ดอนสระน้อย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอานนท์  งวดสูงเนิน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นางสาวศิริรัตน์  พิสันเทียะ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 


 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายทวีพงษ์  ผลโต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
พนักงานราชการ จำนวน 7 คน
 
นางประภาพร  เรืองเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
นางโสรยา  ภคพรมงคล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวสุดารัตน์  ทราบตะขบ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
นางยุพลักษณ์  วรรณไชย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
นายภูมิเวช  แสงฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ยศสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวกัญญาพัชร  เขียนศรี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 คน
 
 
นางสาวธนัญญา  หันชัยศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวเพชรรัตน์  จอมเกาะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  
 
นายศณสิทธิ์  พงไพรยพานิช
พนักงานขับรถยนต์
 
นายมรกต  กระจ่างโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายวัชชีระ  ทาทอง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายนัฎกร  อิสสระ
พนักงานขับรถยนต์
  
นางสาวรำพึง  เงินโพธิ์
พนักงานทำความสะอาด
 
นายสันหพจน์ชัย  ทัพพ์ปณชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย