คู่มือแก้ปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (ประจำปี 2564)
  คู่มือแก้ปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  (ประจำปี 2563)
  คู่มือแก้ปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  (ประจำปี 2558)
  คู่มือแก้ปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  (ประจำปี 2557)
  คู่มือแก้ปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  (ประจำปี 2556)  
  คู่มือแก้ปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร  (ประจำปี 2555)
    
  ขั้นตอนแก้ไข ไม่สามารถบัญทึกสินค้าคงเหลือในระบบบัญชีแยกประเภทได้  
  คู่มือการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน 3 Patch 31 ตุลาคม 2563   
  การถ่ายโอนข้อมูลโปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น Version 2   
  การถ่ายโอนข้อมูลโปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 2    
  การลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้หน้า login_Fas 
  เมนู รับชำระแบบปรับยอดได้ 

  ตัว setup แก้ปัญหา ปี พ.ศ. ขึ้นไม่ถูกต้อง ของโปรแกรมระบบเงินรับฝาก

  โปรแกรม Remote ระยะไกล Ammyy Admin 3.5 Free 
  วิธีแก้ตัวรายงานโปรแกรม fas ไม่ออกของ Windows11
  คู่มือการส่งก้อนข้อมูลให้กับผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบ
.
Download ขั้นตอนการปิดปีบัญชี
 
  1.การกำหนดผังบัญชี       
  2.การกำหนดรูปแบบงบการเงินโดยผู้ใช้งาน       
  3.ขั้นตอนการบันทึกสินค้าคงเหลือและปิดปีบัญชี_inventory       
  4.ขั้นตอนการปิดปีบัญชี_deposit       
  5.ขั้นตอนการปิดปีบัญชี_gl       
  6.ขั้นตอนการปิดปีบัญชี_mem_loan       
  7.ปิดบัญชีไม่ได้ GL2.2 Patch2 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….