ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
 
                     
หน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
 
1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนยุทธศาสตร์โดยบูรณาการร่วมกับ
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในความรับผิดชอบ
2. ติดตามและประเมินผล แผน/ผล ตัวชี้วัดตามงบประมาณ การปฏิบัติงานมุ่ง
    ผลสัมฤทธิ์ (RBM) และคำรับรองการปฏิบัติงาน งานโครงการ การควบคุม
    ภายใน และกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กรมกำหนด
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจ
    รายสินค้าจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ
    รวมทั้งโครงการพิเศษ
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ
    ในงานที่มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัด
5. รายงาน แผน-ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10
    เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ทันเวลา
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
__________________________________________________
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป