ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE

 

     
หน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
 
          1.  ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
             กลุ่มธุรกิจรายสินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ
             ตลอดจนเกษตรกรรายบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำรูปแบบบัญชีที่กรมกำหนด
             ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
        2.  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และควบคุมคุณภาพงาน
             สอบบัญชีโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐาน
             การสอบบัญชี โดย
                       2.1  สอบทานความถูกต้องสัมพันธ์กันระหว่างผลการประเมินประสิทธิภาพ
                              การควบคุมภายใน/ความเสี่ยงการกำหนดแนวการสอบบัญชี งบการเงินและ
                              การเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายงานการสอบบัญชี
                       2.2  ทดสอบกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
                       2.3  จัดทำหนังสือแจ้งข้อสังเกตและคำแนะนำในการปฏิบัติงานสอบบัญชีถึง
                              ผุ้สอบบัญชี
        3. นิเทศระบบงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแก่
            สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และผู้สอบบัญชี
        4. พิจารณาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
            จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
        5. เป็นศูนย์ประสานงานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและสหกรณ์เป้าหมาย
            ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
        6. สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะทางการเงินรายสหกรณ์ (CAMELS Analysis) ในภาพรวม
            ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10
        7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

_______________________________________________________

 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป