ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

  1. ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  2. กำกับดูแลและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  3. วางรูปแบบและระบบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เหมาะสมกับธุรกิจ
  4. ดำเนินการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้
  5. จัดระบบงาน ประมวลผลข้อมูลและเป็นศูนย์ข้อมูลทางการเงิน และส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  6. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการกำกับดูแลการบริหารกิจการที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
  7. ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
  8. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
  9. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและการบัญชีให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเป้าหมายโครงการพระราชดำริ
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป