ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓
 
 

ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
 
 
 
(พ.ศ.)
 
๑.  นายแสงประทีป
นำจิตรไทย  
๒๕๒๗ - ๒๕๓๐
 
๒.  นายสนั่น
ชุณหปราณ
๒๕๓๐ - ๒๕๓๒
 
๓.  นายศุกร์
คำตรง
๒๕๓๒ - ๒๕๓๖
 
๔.  นายโกมล
ทุมวรรณ
๒๕๓๖ - ๒๕๓๘
 
๕.  นายปรัชญา
พันธุ์ศิริ
๒๕๓๘ - ๒๕๓๙
 
๖.  นางสาวศิริวรรณ
ตระกูลศีลธรรม      
๒๕๓๙ - ๒๕๔๑
 
๗.  นายสักก์
สักกสินานนท์
๒๕๔๑ - ๒๕๔๓
 
๘.  นางนารี
รอดรักษา
๒๕๔๓ - ๒๕๔๙
 
๙.  นายประสพสิน
แม้นทิม
๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
 
๑๐. นางสาวนฤมล
ทนกล้า
๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
 
๑๑. นางสาววรรณา
โชติโยธิน
๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
 
๑๒. นางสาวสิริกาญจน์  
วิทยาฤทธินนท์      
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
         
๑๓. นายปราโมช
ฉัตรพรรณรังสี
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๑๔. นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์

๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

๑๕. นางจุไรรัตน์ เทพบุรี

๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

 

 

 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป